Căn chỉnh thống kê pin trên đồng hồ

| Nếu pin tụt nhanh hơn bình thường

Nếu bạn để ý thấy pin thường tụt nhanh hơn bình thường, nhiều khả năng công cụ thống kê pin cần được căn chỉnh lại, thay vì vấn đề từ phần cứng. Làm theo các bước sau để căn chỉnh lại bộ thống kê pin trên đồng hồ COROS:

  1. Để đồng hồ sạc tới 100%, sau đó cắm thêm 30-60 phút.
  2. Khởi động lại đồng hồ.
    1. Trên đồng hồ: System > More Settings > Turn Off. Sau đó ấn giữ nút nguồn 2s để khởi động. (Nút LIGHT trên VERTIX 2 và APEX Pro/ núm vặn trên APEX và VERTIX/ nút BACK trên PACE2)
  3. Reset lại đồng hồ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn
    1. Đồng bộ dữ liệu với ứng dụng điện thoại
    2. Trên đồng hồ: System > More Settings > Reset All.

 

| Nếu phần thống kê pin ước tính sai

Cần nhấn mạnh rằng công cụ này là một công cụ ước tính và không nên được coi như một sự thật tuyệt đối. Nếu thống kê sử dụng pin của bạn hiển thị lỗi, chẳng hạn như “Since Last Charge: 3 Days” (“Kể từ lần sạc cuối cùng: 3 ngày”), trong khi thực tế bạn đã sạc 14 ngày trước, hãy đảm bảo tất cả các hoạt động được tải lên từ đồng hồ của bạn lên ứng dụng COROS. Sau đó thực hiện đặt lại đồng hồ của bạn .

  1. Trên đồng hồ: System > More Settings > Reset All.

Xem thêm: Cách kéo dài tối đa thời gian sử dụng pin trên đồng hồ COROS