Phụ Kiện

Cáp sạc PACE 2/ APEX/

APEX Pro/VERTIX/ VERTIX 2

Giá: 432.000 VND

Dây sillicone

Coros VERTIX 2

Giá: 780.000 VND

Dây nylon

Coros VERTIX 2

Giá: 780.000 VND

Cáp sạc Coros APEX/

APEX Pro/VERTIX

Giá: 432.000 VND
Giá: 780.000 VND

Cáp sạc Coros APEX/

APEX Pro/VERTIX

Giá: 432.000 VND

Dây nylon Coros
APEX 2 Pro

Giá: 780.000 VND

APEX 46mm/APEX Pro

Giá: 780.000 VND

Cáp sạc Coros APEX/

APEX Pro/VERTIX

Giá: 432.000 VND
Giá: 780.000 VND

APEX 2/PACE 2

Giá: 780.000 VND

COROS POD
(Thiết bị tối ưu hiệu suất chạy bộ)

Giá: 2.650.000 VND