Tạo bài tập cấu trúc

| Tạo bài tập chạy bộ

 • Tới trang Profile (biểu tượng hình khiên ở phía dưới màn hình app COROS) và chọn Workouts.
 • Chọn Create workout, lựa chọn Run.
 • Tuỳ chỉnh tên hoạt động và mô tả như bạn muốn.
 • Chọn mục tiêu chủ đạo cho bài tập (Max HR, HR Reserve, Threshold HR, Pace, Power, Cadence, hoặc Custom). Thay đổi cường độ sẽ sửa đổi các cài đặt hiện có.
 • Nhấn vào và chỉnh sửa các phiên Warm up, Run và Cool Down.
  • Warm Up và Cool Down cho phép Time (thời gian)/Distance (Khoảng cách) /Training Load ( Tải tập luyện)/Open cho mục tiêu và Pace (Tốc độ)/Heart Rate( Nhịp tim)/ Power(Công suất)/Cadence (Nhịp sải chân) cho cường độ.
  • Các bài tập chạy cho phép giới hạn theo Thời gian /Khoảng cách/ Training Load (Tải trọng đào tạo) /Open (Mở) đối với mục tiêu, Pace (Tốc độ) / Heart rate (Nhịp tim) / Power (Công suất) / Candance (Nhịp độ) cho cường độ, số lần lặp lại và cài đặt Nghỉ ngơi (Rest) .
   • Nhấn Add để chèn một phiên chạy mới vào bài tập.
   • Khoảng thời gian nghỉ cho phép Time/Distance/Training Load/HR Recovery/Open cho mục tiêu.
    • Tùy chọn HR Recovery sẽ thông báo cho bạn khi nhịp tim giảm xuống dưới mức mục tiêu nhưng sẽ không tự động thiết lập cho bạn.
  • Nhấn và giữ thẻ bất kỳ để sắp xếp lại thứ tự.
  • Vuốt sang trái để xóa hoặc sao chép các thẻ
 • Ấn Save để lưu bài tập và nhấn vào góc trên cùng bên phải để gửi bài tập đến đồng hồ của bạn.
  • Có thể lưu trữ tối đa 20 bài tập trên đồng hồ. Thư viện bài tập không có giới hạn.

|Tạo bài tập đạp xe

  • Tới trang Profile (biểu tượng hình khiên ở phía dưới màn hình app COROS) và chọn Workouts.
  • Chọn Create workout and lựa chọn Bike.
  • Tuỳ chỉnh tên hoạt động và mô tả như bạn muốn.
  • Chọn cường độ chủ đạo cho bài tập (Max HR, HR Reserve, Threshold HR, Pace, Power, Cadence, or Custom). Thay đổi cường độ sẽ sửa đổi các cài đặt hiện có.
  • Nhấn vào và chỉnh sửa các phiên Warm up, Run và Cool Down
   • Warm Up và Cool Down cho phép Time (thời gian)/Distance (Khoảng cách) /Training Load ( Tải trọng đào tạo)/Open cho mục tiêu và Pace (Tốc độ)/Heart Rate( Nhịp tim)/Power (Công suất)/Cadence (Nhịp đạp) cho cường độ.
   • Chế độ Bike cho phép cài đặt bài tập theo Time (Thời gian) /Distance (Khoảng cách) / Training Load (Tải trọng đào tạo) /Open (Mở) đối với mục tiêu, Pace (Tốc độ) / Heart rate (Nhịp tim) / Power (Công suất) / Candance (Nhịp độ) cho cường độ, số lần và cài đặt Nghỉ ngơi .
    • Nhấn Add Bike để chèn một phiên đạp xe mới vào bài tập.
    • Khoảng thời gian nghỉ cho phép Time/Distance/Training Load/HR Recovery/Open cho mục tiêu.
     • Tùy chọn HR Recovery sẽ thông báo cho bạn khi nhịp tim giảm xuống dưới mức mục tiêu nhưng sẽ không tự động thiết lập cho bạn.
   • Nhấn và giữ thẻ bất kỳ để sắp xếp lại thứ tự.
   • Vuốt sang trái để xóa hoặc sao chép các thẻ.
  • Ấn save để lưu bài tập và nhấn vào góc trên cùng bên phải để gửi bài tập đến đồng hồ của bạn.
   • Có thể lưu trữ tối đa 20 bài tập trên đồng hồ của bạn.

|Tạo bài tập bơi trong hồ bơi/bể bơi

 • Tới trang Profile (biểu tượng hình khiên ở phía dưới màn hình app COROS) và chọn Workouts.
 • Chọn Create workout and lựa chọn Swim.
 • Tuỳ chỉnh tên hoạt động và mô tả như bạn muốn.
 • Chọn cường độ chủ đạo cho bài tập (Max HR, HR Reserve, Threshold HR, Pace, Power, Cadence, or Custom). Thay đổi cường độ sẽ sửa đổi các cài đặt hiện có.
 • Nhấn vào và chỉnh sửa các phiên Warm up, Run và Cool Down
  • Warm Up và Cool Down cho phép Time (thời gian)/Distance (Khoảng cách) /Training Load ( Tải trọng đào tạo)/Open cho mục tiêu và Pace (Tốc độ)/Heart Rate( Nhịp tim)/Power (Sức mạnh)/Cadence (Nhịp độ) cho cường độ.
  • Swim cho phép Time (Thời gian) /Distance (Khoảng cách) / Training Load (Tải trọng đào tạo) /Open (Mở) đối với mục tiêu, Pace (Tốc độ) / Heart rate (Nhịp tim) / Power (Công suất) / Candance (Nhịp độ) cho cường độ, số lần và cài đặt Nghỉ ngơi .
   • Nhấn Add Swim để chèn một phiên đạp xe mới vào bài tập.
   • Khoảng thời gian nghỉ cho phép Time/Distance/Training Load/HR Recovery/Open cho mục tiêu.
    • Tùy chọn HR Recovery sẽ thông báo cho bạn khi nhịp tim giảm xuống dưới mức mục tiêu nhưng sẽ không tự động thiết lập cho bạn.
  • Nhấn và giữ phiên bất kỳ để sắp xếp lại thứ tự.
  • Vuốt sang trái để xóa hoặc sao chép các phiên.
 • Lưu bài tập và nhấn vào góc trên cùng bên phải để gửi bài tập đến đồng hồ của bạn.
  • Có thể lưu trữ tối đa 20 bài tập trên đồng hồ của bạn.

 

| Tạo bài tập sức mạnh

 • Tới trang Profile (biểu tượng hình khiên ở phía dưới màn hình app COROS) và chọn Workouts.
 • Chọn Create workout and lựa chọn Strength.
 • Tuỳ chỉnh tên hoạt động và mô tả như bạn muốn.
 • Nhấn vào và chỉnh sửa các phiên Warm up, Trainning và Cool Down
  • Warm Up và Cool Down cho phép Thời gian/Mở cho mục tiêu
  • Trainning cho phép Time (Thời gian) /Distance (Khoảng cách) / Training Load (Tải trọng đào tạo) /Open (Mở) đối với mục tiêu, Pace (Tốc độ) / Heart rate (Nhịp tim) / Power (Công suất) / Candance (Nhịp độ) cho cường độ, số lần tập và cài đặt Nghỉ ngơi .
   • Nhấn Add Exercise để chèn một phiên bài tập mới vào bài tập.
    • Training cho phép Reps/Time/Open cho mục tiêu, Weight/Bodyweight cho cường độ, số lần tập , và cài đặt Rest cho nghỉ ngơi.
     • Chọn Add Exercise để chèn thêm bài tập vào thư viện.
     • Tìm kiếm bài tập theo Body Parts(Bộ phận cơ thể), Muscles( Cơ bắp), Equipment( Thiết bị) hoặc tạo bài tập cho riêng bạn
     • Nhấn vào bất kỳ bài tập nào được tải trước để xem chi tiết như hoạt ảnh, hướng dẫn, các bộ phận cơ thể, cơ bắp và thiết bị.

Nhấn và giữ phiên bất kỳ để sắp xếp lại thứ tự.

Vuốt sang trái để xóa hoặc sao chép các phiên.

     • Lưu bài tập và nhấn vào góc trên cùng bên phải để gửi bài tập đến đồng hồ của bạn.

Có thể lưu trữ tối đa 20 bài tập trên đồng hồ của bạn.

 

|Tập theo các bài đã lưu trên đồng hồ

 • Từ mặt đồng hồ chính, mở menu, chuyển đến Workout và chọn một bài tập để tập theo
 • Chuyển đến View và xem trước thông tin chi tiết của từng phiên bao gồm tên, mục tiêu cho mỗi nhóm, số lần tập, cường độ và thời gian nghỉ.
 • Đi tới Setting và Next Set/Exercise để chọn cách bắt đầu tập tiếp theo.
 • Nhấn Start để bắt đầu.
 • Đối với các bài tập sức mạnh, hãy thực hiện ít nhất 4 lần mỗi hiệp để các thuật toán có thể hoàn thành việc xây dựng mô hình theo dõi số lần thực hiện cho bài tập này. Việc đếm sẽ bắt đầu từ lần thực hiện động tác thứ năm
 • Đối với luyện tập chân / hông hoặc tập cơ, bạn nên thêm chuyển động của cánh tay để đồng hồ có thể đếm số lần chính xác. Nếu không có chuyển động của cánh tay, đồng hồ sẽ không thể phát hiện bất kỳ hoạt động tập luyện nào của chân / hông hoặc cơ bắp.
 • Nhấn nút BACK / LAP để kết thúc thiết lập này và chuyển sang khoảng thời gian nghỉ (nếu có).
 • Khi bạn cần bỏ qua phiên hiện tại, hãy nhấn nút CONFIRM để tạm dừng đào tạo và chọn Next.
 • Sử dụng dữ liệu có sẵn trên đồng hồ để theo dõi và theo dõi trạng thái luyện tập của bạn bao gồm Workout Time, Reps, Sets, Heart Rate, Lap Pace, Lap Cadence, Set Time, .. (Thời gian tập luyện, Số lần, Số hiệp, Nhịp tim, Tốc độ vòng, Nhịp chạy, Đặt thời gian,..).
 • Bạn có thể xem chi tiết bài tập hoặc tóm tắt bài tập / vòng chạy qua Details và Exercises/Laps trên trang tạm dừng.
 • Khi buổi tập kết thúc, hãy tạm dừng buổi tập và nhấn và giữ nút CONFIRM để kết thúc

|Tiếp tục tập sau khi đạt được mục tiêu đặt ra từ trước

Theo mặc định, đồng hồ sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo nếu mục tiêu của phần tập luyện hiện tại đã hoàn tất.

Khi tập theo một bài tập có cấu trúc thông qua chế độ Workout hoặc Training Plan, đôi khi bạn muốn tiếp tục bài tập ngay cả khi đã đạt được mục tiêu đã đặt đặt ra, thay vì kết thúc nó ngay lập tức.

Vui lòng thay đổi cài đặt sau trên đồng hồ COROS của để tiếp tục tập luyện ở phần cũ, trừ khi bạn nhấn nút BACK.

 • Training/Training Plan mode > Chọn bài tập để bắt đầu > Settings > Next Set/Exercise > Manual Start.
  • Mỗi Manual Start ( bắt đầu thủ công) được chọn, bạn sẽ cần bắt đầu từng phiên một cách thủ công trong bài tập này.

Bạn vẫn có thể để đồng hồ tự động bắt đầu phiên tiếp theo khi đã đạt được mục tiêu cho hầu hết các phần trong cùng một bài tập không? Có, COROS khuyên bạn nên chọn Auto Start (Tự động bắt đầu) và thay đổi cài đặt trước hoặc trong phiên mà bạn muốn tiếp tục qua menu Toolbox (Hộp công cụ)..

 • Trên trang dữ liệu hoặc trang tạm dừng > Nhấn và giữ nứt BACK để vàoToolbox menu > Chọn Workout Settings > Next Set/Exercise > Manual Start.

| Xóa các bài tập đã lưu trên đồng hồ

Trên trang Device (biểu tượng đồng hồ ở góc dưới cùng bên phải), hãy nhấn vào ” My Training ” và vuốt sang trái để xóa các bài tập đã lưu trên đồng hồ của bạn.

 

|Tải xuống các bài tập tạo sẵn hoặc chia sẻ từ bạn bè

Truy cập trang web để xem và tải các bài tập có cấu trúc được thiết kế bởi các VĐV, HLV. Làm theo các bước bên dưới để thêm bài tập vào ứng dụng COROS.

Trên PC/Laptop

Truy cập trang web của các bài tập đã và nhấp vào ” Get It Now” để xem chi tiết. Cuộn xuống để tìm mã QR và quét bằng ứng dụng COROS trên điện thoại của bạn. Nhấn vào ” Save ” để thêm nó vào tài khoản COROS của bạn.

 

Trên điện thoại

Sử dụng trình duyệt mặc định để truy cập bài tập . Nhấn vào ” Get It Now ” để xem chi tiết tập luyện. Cuộn xuống và nhấn vào ” Get It Now ” và chọn ” Open in COROS “. Sau đó, bạn có thể thêm bài tập vào tài khoản COROS của mình.